• Tomáš Tichý

Změny v regulaci provozu UAS od 31. 12. 2020

S datem účinnosti 31. prosince 2020 se v ČR dle nařízení Evropské komise 2019/947 začne uplatňovat jednotný evropský regulační rámec pro provoz bezpilotních systémů, který přináší zásadní změny při provozu, projektování, výrobě i podnikání s drony ve všech členských zemích EASA. Po více než osmi letech od začátku platnosti Doplňku X předpisu L2 v ČR tak regulace začne reflektovat překotný vývoj v oboru bezpilotního letectví v uplynulém desetiletí.Platnost ve členských zemích EASA

Zásadním přínosem nové regulace jsou jednotná základní pravidla provozu UAS ve všech členských zemích EASA (tedy mimo jiné ve všech zemích EU). Po registraci provozovatele v jedné členské zemi tak bude možné drony s přihlédnutím k místním specifikům a po oznámení místnímu leteckému úřadu provozovat kdekoli v EU. Dosud byla v mnoha evropských zemích praxe taková, že pro provoz byť v sousední zemi s podobnými pravidly vyžadoval místní úřad složitou registraci, která byla často spojena s nemalým správním poplatkem.


Překlad nařízení (EU) 2019/947 a (EU) 2019/945 do českého jazyka

Nařízení (EU) 2019/947 na publikačním portálu EU


Zrušení konceptu leteckých prací UAS

Dalším zajímavým důsledkem nových pravidel je zrušení konceptu leteckých prací (LP), leteckých činností pro vlastní potřebu (LČpVP) a rekreačního a sportovního létání. Již tedy nebude podstatný účel provozu UAS, ale míra provozních rizik s tímto provozem spojená. Pro účely kvantifikace a řízení těchto rizik jsou proto vytvořeny nové tři kategorie provozu (Open, Specific a Certified) a jejich další podkategorie, nové hmotnostní kategorie dronů, standardní letové scénáře, možnost využití předdefinovaného posouzení rizik PDRA, posouzení rizik SORA a pilotní kvalifikace LUC. Svojí komplexností se nová regulace pokouší postihnout všechny aspekty provozu UAS včetně toho nejméně rizikového s drony o maximální vzletové hmotnosti menší než 250 g až po certifikovaná bezpilotní letadla s možnostmi přepravy zboží a osob v budoucnu.


Registrace provozovatelů a UAS

S nastávajícími změnami také souvisí povinnost všech provozovatelů a pilotů dronů, jejichž MTOM je 250 g a vyšší nebo jsou vybaveny palubní kamerou, registrovat se do jednotné evropské databáze. Výjimkou jsou kromě nejlehčích dronů bez kamery také hračky pro děti do 14 let, které jsou jako hračky dle příslušné normy výrobcem označeny. Registrace je bezplatná a je podmíněna složením online testu. Regulace přináší i řadu změn v mezích obecných letových povolení, například maximální výška letu bude snížena na 120 m od nejbližšího povrchu země (oproti původní maximální výšce 300 m AGL), naopak třeba přelet nad nezúčastněnými osobami s těmi nejlehčími drony již nově nemusí být přestupkem. ÚCL také připravuje komplexní mapu bezletových prostorů.


Regulace se nyní týká i všech leteckých modelářů (dosud byl celý Doplněk X závazný pouze pro modely s MTOM vyšší než 25 kg), jejich registraci ale mohou zajistit modelářské kluby. Naopak provoz dronů v řízených prostorech a v okolí letišť bude možný za velmi podobných podmínek jako dosud.


Stávající držitelé PkL a LP UAS nebo LČpVP

Pro stávající držitele provozního povolení od ÚCL (Povolení k létání letadla bez pilota) je toto povolení platné až do skončení jeho platnosti, nejpozději však do konce roku 2022, nicméně metodika pro převod stávajících provozovatelů a pilotů registrovaných na ÚCL do nového regulačního rámce ještě není zcela jasná. Každopádně i tito provozovatelé a piloti registrovaní podle původního regulačního rámce mají, pokud chtějí své drony provozovat i po 31. 12. 2020, povinnost složit online teoretický test, registrovat se a své drony opatřit přiděleným identifikačním znakem.


Samostatnou kapitolou je povinnost výrobců vybavit bezpilotní letadla pro evropský trh značkou třídy (C0 až C4) pro provoz v kategorii Open a také alespoň částí systému Detect & Avoid pro vzdálenou identifikaci. Novější drony DJI již systémem detekovatelného vysílání identifikační značky vybaveny jsou.


Více o implementaci příslušných evropských nařízení naleznete v následujících odkazech:


Informace o nové regulaci na stránkách ÚCL

Školící materiál ÚCL ve formě FAQ

Registrace provozovatelů a pilotů UASPoužité zkratky:

AGL – Above ground level (nad zemí)

EASA – European Aviation Safety Agency (Evropská agentura pro bezpečnost letectví)

EU – Europen Union (Evropská unie)

LČpVP – Letecké činnosti pro vlastní potřebu

LP – Letecké práce

LUC – Light UAS Operator Certificate (certifikát pilota lehkého UAS)

MTOM – Maximum Take-off Mass (maximální vzletová hmotnost)

PkL – Povolení k létání letadla bez pilota

SORA – Specific Operations Risk Assessment (posouzení rizik provozu UAS)

UAS – Unmanned Aircraft System (bezpilotní letecký systém)

ÚCL – Úřad pro civilní letectví ČR