• Tomáš Tichý

Změny v organizaci vzdušného prostoru ČR v roce 2020

S datem účinnosti 26. března 2020 vychází nová ICAO mapa ČR se zapracovanými změnami v uspořádání vzdušného prostoru ČR. Přinášíme Vám přehled těchto změn.
Zrušení LKP13 Vrbětice


K 26. březnu 2020 byl zrušen zakázaný prostor LKP13 Vrbětice na východní Moravě severně od města Slavičín. Důvodem jeho zřízení byla série explozí muničního skladu s vymrštěním nevybuchlé munice do širokého okolí. Dosud na místě probíhaly sanační práce a likvidace této munice, které mohly ohrozit vzdušný provoz.


Zřízení TRA GA


Pro zjednodušení koordinace provozu GA z neřízených letišť Medlánky, Kladno, Letňany, Toužim a Bubovice, které se nacházejí v těsném sousedství nebo uvnitř řízených prostorů (TMA, CTR) byly zavedeny dočasně rezervované prostory označené jako TRA GA (viz AIP ČR, ENR 5.5, kapitola 5.5.5). Tyto prostory nejsou kvůli přehlcení detailními prvky v nejexponovanějších částech mapy vyznačeny v ICAO mapě, pouze jsou obecně vyobrazeny ve svislém řezu na schématu rozdělení vzdušného prostoru ČR na její zadní straně. Ve webové i mobilní aplikaci AisView tyto prostory vyznačeny jsou (pozor ovšem na webovou aplikaci DroneView, která tyto prostory také nezobrazuje). Aktivace TRA GA není předmětem publikace prostřednictvím AUP/UUP. Aktivací TRA GA se příslušná část řízeného vzdušného prostoru změní na prostor třídy G a místo služeb ATC je zde poskytována Služba poskytovaní informací známému provozu z příslušného neřízeného letiště. Informaci o aktivaci TRA GA se pilot dronu dozví při koordinaci s ATC nebo s provozovatelem neřízeného letiště. TRA GA jsou rozděleny na více segmentů, které lze aktivovat i samostatně. Mapa prostorů TRA je součástí AIP ČR (ENR 6.3.3).


Zřízení ATZ Chotuň


Pro ochranu všech typů vrtulníkového provozu na neveřejném vnitrostátním heliportu LK8065 jižně od obce Chotouň (cca 7 km východně od Českého Brodu) byla zřízena ATZ Chotouň horizontálně definovaná kružnicí s poloměrem 5.5 km kolem ARP a s výškovým rozsahem od GND do 1000 ft AGL. Na letišti je provozována služba Poskytování informací známému provozu CHOTO RADIO s frekvenčním kanálem 132,210.


Změny CTR Ruzyně a TMA I Praha


Došlo k úpravě horizontálních hranic CTR Ruzyně v okolí letiště Kladno (LKKL) tak, aby se zvětšilo ATZ Kladno a pohyb letadel po letištním okruhu nevyžadoval tak častou komunikaci se stanovištěm ATC Ruzyně VĚŽ. V souvislosti s touto změnou samozřejmě proběhla i korekce horizontálních hranic TMA I Praha, která na CTR přímo navazuje.


Zrušení LKTSA5 Brdy a zřízení LKTSA7 Jinice


V Brdech byly zrušeny prostory LKTSA5, LKTSA5A, LKTSA5B a LKTSA5C a byly nahrazeny mnohem menšími prostory LKTSA7, LKTSA7A, LKTSA7B a LKTSA7C se stejným vertikálním rozsahem (GND až FL 660).


V případě vašeho zájmu o proniknutí do problematiky vzdušných prostorů můžete v UAA absolvovat kurz Rozdělení vzdušného prostoru ČR. Veškeré změny v organizaci vzdušných prostorů jsou spolu s novinkami v oboru UAS a s rozborem nehod UA předmětem pravidelného Zimního školení UAS, které se koná v našem brněnském školicím středisku UAA vždy koncem března.


Použité zkratky:


AGL – Above Ground Level (výška nad povrchem země)

AIP – Aeronautical Information Publication (Letecká informační příručka)

ARP – Aerodrome Reference Point (vztažný bod letiště)

ATC – Air Traffic Control (stanoviště řízení letového provozu)

ATZ – Aerodrome Traffic Zone (letištní provozní zóna v okolí neřízeného letiště)

AUP – Airspace Use Plan (Plán využití vzdušného prostoru)

CTR – Control Zone (řízený okrsek civilního letiště)

FL – Flight Level (letová hladina)

FT – Feet, foot (stopa, stopy, jednotka výšky)

GA – General Aviation (všeobecné letectví, tedy nikoli vojenské a obchodní)

GND – Ground (označení povrchu země)

ICAO – International Civil Aviation Organization (Mezinárodní organizace pro civilní letectví)

LKP – Zakázaný prostor

TMA – Terminal Manoeuvring Area (koncová řízená oblast)

TRA – dočasně rezervovaný prostor

TRA GA – prostor, určený pro místní provoz všeobecného letectví v prostředí řízených vzdušných prostorů třídy D nebo C

TSA – Dočasně vyhrazený prostor

UUP – Update Use Plan (Aktualizovaný plán využívání vzdušného prostoru)