• Tomáš Tichý

Průběh implementace evropské regulace UAS od 31. 12. 2020

V tomto článku budeme průběžně informovat o postupu implementace evropských Nařízení 2019/947 a 2019/945 do regulačního prostředí České republiky od začátku jejich platnosti dne 31. 12. 2020.


Tento text je průběžným doplněním článku Změny v regulaci provozu UAS od 31. 12. 2020.2. 4. 2021

Vydávání OkP v kategorii SPECIFIC

ÚCL dnes zveřejnil všechny potřebné postupy a formuláře pro správní řízení vydání Oprávnění k provozu (OkP) v kategorii provozu SPECIFIC. Provozovatelé UAS, kteří pro své drony neměli platné Povolení k létání (PkL) a současně Povolení k provozování leteckých prací UAS (LP UAS) dle národní regulace před datem 31. 12. 2020, tedy konečně mohou žádat o provoz nad rámec kategorie OPEN nebo žádat o provozní povolení k činnostem, které nejsou v souladu s podmínkami provozu v omezeném prostoru LKR10 – UAS. Vydání OkP se pojí se správním poplatkem 4000 Kč, změna stávajícího povolení (změna letové lokality, změna typu UAS atd.) je zpoplatněna částkou 400 Kč.


Pro držitele platných PkL a LP UAS se otevírají možnosti pro pozvolný přechod na provoz dle evropského Nařízení 2019/947 s možností uznání v ČR vydaných OkP i v jiných evropských zemích.


Kromě dříve zveřejněných Pokynů k žádosti o OkP a Materiálu ÚCL k přípravě ConOps zveřejnil Úřad nově tyto formuláře:

Kompletní informace lze nalézt na stránce ÚCL Postupy a formuláře dokumentů k agendě Oprávnění k provozu.


5. 2. 2021

Požadavky ÚCL na teoretické znalosti pro způsobilost v kategorii OPEN/A2

Úřad pro civilní letectví zveřejnil materiály pro samostudium a požadované oblasti teoretických znalostí potřebných pro splnění testu k získání způsobilosti pilotů v podkategorii A2 kategorie OPEN. Tyto znalosti lze získat buď samostudiem, nebo výcvikem v letecké škole založeným na odborné způsobilosti. UAA nově pro uchazeče o tuto pilotní kvalifikaci nabízí Kurz pro zkoušky způsobilosti kategorie provozu OPEN/A2.


Oblasti teoretických znalostí potřebné pro zkoušku pro podkategorii OPEN/A2


Pokyny ÚCL k provedení praktického výcviku formou samostudia


25. 1. 2021

Novela leteckého zákona

Vláda České republiky schválila novelu zákona o civilním letectví, která adaptuje do českého právního řádu a na národní úrovni doplňuje evropská pravidla pro provoz UAS dle Nařízení (EU) 2019/947 a 2019/945. Novela například umožňuje vytváření zeměpisných zón se zvláštními pravidly pro létání dronů, předpokládá možnost vyhlašování U-Space pro souběžnou koordinaci bezpilotního provozu z hlediska přepravy zboží a osob a v neposlední řadě stanovuje sankce za porušení těchto nařízení a pověřuje ÚCL vymáháním těchto sankcí ve správním řízení. Novela ještě musí projít schvalováním v Parlamentu ČR, začátek její platnosti se předpokládá k 1. 7. 2021.


Návrh novely zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví.


22. 1. 2021

Správní poplatek pro způsobilost OPEN/A2

Poplatek Úřadu pro civilní letectví za získání způsobilosti pilotů pro provoz v kategorii OPEN a podkategorii A2 (provoz dronů označených štítkem C2 nebo dronů bez štítku do MTOM 2 kg v urbanistických oblastech, v bližší horizontální vzdálenost než 150 m od nezapojených osob), se kterým bude spojen písemný test v sídle ÚCL složený ze 30 otázek, bude 500 Kč. Agendu spojenou s vydáváním této způsobilosti převezme ÚCL ihned po očekávaném pověření Ministerstvem dopravy. Bližší informace o získání příslušného osvědčení v kategorii OPEN/A2 na webu ÚCL. Pro potřeby uchazečů o získání této pilotní kvalifikace, která je již vhodná i pro mnohé komerční provozovatele UAS nabízíme Kurz pro zkoušky způsobilosti kategorie provozu OPEN/A2.


8. 1. 2021

Vydávání výjimek pro provoz nad rámec kategorie OPEN

Do doby, než bude Úřad pro civilní letectví ČR oficiálně Ministerstvem dopravy pověřen agendou spojenou s nařízením (EU) 2019/947, vydává Úřad stávajícím provozovatelům leteckých prací UAS dle národní regulace výjimky pro provoz UAS nad rámec standardně udělených provozních omezení dle Doplňku X předpisu L2 (lety v HOP, v ochranných pásmech, zvláště chráněných územích atd.) stejným způsobem, jako v minulých letech.


4. 1. 2021

Automatické prodloužení PkL, LP a LČpVP

ÚCL automaticky prodloužil platnosti dosud platných Povolení k létání letadla bez pilota (PkL), Povolení k provozování leteckých prací UAS (LP UAS) a Povolení k provozování leteckých činností pro vlastní potřebu (LČpVP) vydaných dle národního regulačního rámce až do 1. 1. 2022. O prodloužení platnosti nemusí stávající evidovaní provozovatelé UAS žádat, je provedeno automaticky.


Automatické prodloužení platnosti povolení vydaných podle národních postupů


Sdělení ředitele provozní sekce ÚCL je v těchto případech dokladem o trvání příslušných povolení od ÚCL a provozovatelé by jej měli po datu původní platnosti těchto povolení mít při provozu UAS při sobě: Sdělení k automatickému prodloužení platnosti PkL, LP UAS a LČpVP


31. 12. 2020

Informace ÚCL k provozu UAS v kategorii SPECIFIC

Úřad pro civilní letectví ČR zveřejnil postupy pro povolování provozu UAS v kategorii SPECIFIC, tedy v kategoriích, které se provozním rizikem již nevejdou do kategorie OPEN a je tedy vyžadováno Oprávnění k provozu od ÚCL. Je zde popsán způsob, forma a přílohy k podávání žádostí včetně materiálu ÚCL k přípravě ConOps. Pro stávající provozovatele LP UAS zatím vypracovaný ConOps nebude minimálně do poloviny roku 2021 vyžadován, provozovatelé tedy mají čas k přípravě a vypracování tohoto dokumentu, který je komplexnější obdobou dosud používané Provozní příručky UAS pro letecké práce.


Postupy a formuláře dokumentů k agendě Oprávnění k provozu


Odkaz na dokument docx k přípravě ConOps, který je Úřadem komentovanou Přílohou A k AMC 1 k Článku 11 Nařízení 2019/947: Materiál ÚCL k přípravě ConOps.


Pokyny k první žádosti o vydání Oprávnění k provozu od ÚCL


31. 12. 2020

Zřízení omezeného prostoru LKR10 – UAS

Z důvodu zajištění plynulého přechodu při zavádění evropských nařízení regulujících provoz UAS zřídil Úřad pro civilní letectví ČR v celém vzdušném prostoru ČR od GND do FL 660 omezený prostor R10 – UAS týkající se výhradně provozu bezpilotních prostředků. Tento prostor zajistí možnost provozu UAS ve specifických oblastech do doby než bude schválena novela zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a než Úřad vypracuje přesnou podobu zeměpisných zón dle příslušných nařízení.


Informace ÚCL o zřízení LKR10 – UAS a o zeměpisných zónách

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – omezený prostor LKR10–UAS