• Tomáš Tichý

Příprava evropského regulačního rámce UAS

V červnu roku 2020 by měl i České republice vejít v platnost nový regulační rámec pro provoz bezpilotních letadel. Níže je možné nalézt odkazy na nejdůležitější dokumenty spojené s přípravou nové regulace.Od 1. června 2020 bude použitelné prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019, které řeší zatím pouze otevřenou a specifickou kategorii UAS.


Technické požadavky na UAS jsou řešeny v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ze dne 12. března 2019 o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí. Toto nařízení bylo následně dne 19. 6. 2019 změněno opravou nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí.


K zabezpečení souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/947 vydala Evropská agentura pro bezpečnost letectví EASA rozhodnutí výkonného ředitele 2019/021/R ze dne 19. října 2019. Momentálně probíhá překlad tohoto dokumentu do českého jazyka a implementace regulačního rámce do podmínek ČR.


Kromě zásadních změn v kategorizaci UAS a standardizaci letových scénářů (kategorie Open, Specific a Certified a dalších podskupin) přináší nová regulace především přesun větší zodpovědnosti jak na výrobce UAS (Detect & Avoid), tak především na samotné provozovatele – například formou standardizovaného způsobu vyhodnocení rizik provozu UAS – SORA.


Nová pravidla a postupy pro provoz bezpilotních letadel zobrazená v konsolidovaném a přehledném znění včetně podrobné metodiky Specific Operations Risk Assessment dle JARUS SORA V2.0, rozdělení kategorií, pravidel a postupů, letové způsobilosti UAS, přeshraničního provozu, certifikace LUC, vzdálené identifikace UA apod. vydala EASA v dokumentu Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (Regulations (EU) 2019/947 and (EU) 2019/945).


Profesionálního provozu UAS se budou týkat především kategorie Specific a Certified. Příprava finálních podmínek a postupů pro kategorii Specific v ČR včetně výše poplatků, způsobu převodu stávajících evidovaných provozovatelů na novou regulaci a nové teoretické a praktické požadavky na nové provozovatele je nyní v rukou Ministerstva dopravy a ÚCL. Příprava regulace pro nejvyšší (nejrizikovější) kategorii Certified stále leží na bedrech Bruselu.


Pro nejnovější informace o průběhu změn pravidel provozu UAS v Evropě a v ČR sledujte rubriku Aktuality našeho webu, případně se neváhejte přihlásit na kurz UAA Legislativa UAS v ČR a ve členských zemích EASA.Použité zkratky:

EASA – European Aviation Safety Agency (Evropská agentura pro bezpečnost letectví)

EU – Europen Union (Evropská unie)

JARUS – Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems (expertní skupina zástupců CAA)

SORA – Specific Operations Risk Assessment (posouzení rizik provozu UAS)

UAS – Unmanned Aircraft System (bezpilotní letecký systém)

ÚCL – Úřad pro civilní letectví ČR